Quy định về an toàn lao động

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 150 Bộ luật lao động quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Add Comment